สาส์นจากประธานกรรมการ  

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการทำกำไรปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากปรับปรุงรายการขาดทุนซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับภาวะตลาดมีทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในช่วงเวลา 1-2 ปีข้างหน้าค่อนข้างสดใส

ระดับการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนราคาขายแผ่นฟิล์มที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 13,000 ล้านบาท มีกำไรสุทธิตามที่มีการรรายงานในงบการเงิน 1,170 ล้านบาทภายหลังจากการคิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 264 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิจำนวน 1,366 ล้านบาทโดยคิดรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 326 ล้านบาท

การที่อุตสาหกรรมมีการเพิ่มกำลังการผลิตในอัตราที่ชะลอตัวลงในปัจจุบัน ทำให้ภาวะอุปสงค์อุปทานในตลาดมีความสมดุลมากขึ้น โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั่วโลก แม้ว่าภาวะดังกล่าวอาจนำไปสู่การขยายกำลังการผลิตในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุปสงค์ บริษัทเชื่อว่าการเพิ่มกำลังการผลิตจะเป็นไปในอัตราปานกลางและมีความสมเหตุสมผลกว่าในอดีตที่ผ่านมา

บริษัทยังคงมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและเชื่อมั่นในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ การที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจในหลายประเทศ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายตลอดจนฐานลูกค้าที่กว้างขวางครอบคลุม ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายในช่วงที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต สายเคลือบอลูมิเนียมใหม่ในสหรัฐอเมริกาและสายการผลิตแผ่นฟิล์ม Blown สายที่สองในประเทศไทยจะเริ่มการผลิตในปี 2561 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและอัตราการทำกำไรของบริษัทต่อไปได้เป็นอย่างดี

ท่ามกลางสภาวะที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของพลวัตตลาด บริษัทได้ดำเนินโครงการลงทุนใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยจะติดตั้งสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สายเคลือบอลูมิเนียมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำ และสายเม็ดพลาสติก PET ต่อเนื่องซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำควบระบบลำเลียงโพลีเมอร์เหลว (direct melt facility) ซึ่งหลังจากโครงการเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2562 คาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สั่งเครื่องเคลือบซิลิโคนสายที่สองเพื่อติดตั้งในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถสนองความต้องการใช้ที่เฉพาะเจาะจงและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้

เมื่อพิจารณาถึงการที่บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงขึ้นและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.37 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไร

โรงงานรีไซเคิลที่บริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมีส่วนในการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาจากของเสียและฟิล์มเสียส่วนที่เหลืออื่นๆจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำโครงการเพื่อชุมชนในทุกพื้นที่ซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานทุกคนของบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ทุ่มเทการทำงานอย่างหนัก ซึ่งหากปราศจากบุคคลดังกล่าวแล้ว บริษัทคงไม่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยได้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน ด้วยดีเช่นเคยต่อไปในอนาคต


นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ