หนังสือเชิญประชุมวิสามัญประจำปี 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559  6.12 MB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559  4.11 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  11.9 MB
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  3.06 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข / แบบ ค)  198 KB
รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  125 KB
แผนที่โรงแรมฮาร์ด ร็อค พัทยาซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น  302 KB
ขั้นตอนและเงื่อนไขในการการลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ  150 KB
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  81 KB