คณะกรรมการบริษัท
นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด้านการค้าและอุตสาหกรรม)
 • 2548 - 2553 : ประธานคณะกรรมการ, สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัทเออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการ, บริษัทสยามสตลี อินเตอร์เนชนั่ แนล จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน : ตรวจสอบประธานกรรมการ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุต สาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • - หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 3/2001
  • - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ , บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
 • 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991)
 • 2547 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม สมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ฟินันซ่า
 • 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
 • ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการประธานที่ปรึกษากิตติมศักศักดิ์ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต, มหาวิทลาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
  นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ เซ็นหลุยส สหรัฐอเมริกา
 • เครื่องราชอสริยาภรณ์
  • - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
  • - มหาวชิรมงกุฎไทย
นายซีราช อีรัช ปุณวาลา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน : Director - Investment, G.P. Group of Companies Limited
 • ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน : บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา
 • Bachelors of Commerce Sydenham College of Commerce, ประเทศอินเดีย
 • Master of Commerce Sydenham College of Commerce, India
 • Associated Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants, India
นายซันจีฟ ซาราฟ
กรรมการและรองประธานกรรมการ
ประวัติการทำงาน
 • พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไปและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโพลีเพล็กซ์ (เอเชีย) พีทีอี ลิมิเต็ด
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ, บริษัทโพลีเพล็กซ์ ยูโรปา โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม ซานายี เวติ คาเรท อาโนนิม ซิเกติ ประเทศตุรกี
 • 2545 - ก.ค. 2553 : กรรมการผู้จัดการ, บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2545 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัทโพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัทโพลีเพล็กซ์ อเมริกา โฮลดิ้ง จำกัด
วุฒิการศึกษา
 • Bachelor's degree Agricultural Engineering, Indian Institute of Technology, Kharagpur
นายอมิต ปรากาซ
กรรมการผู้จัดการ
ประวัติการทำงาน
 • ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ , บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2547 - ก.พ. 2558 : กรรมการ และ Profit Center Head , บริษัทโพลีเพล็กซ์ ยูโรปา โพลีเอสเตอร์ ฟิล์ม ซานายี เว ติ คาเรท อาโนนิม ซิเกติ ประเทศตุรกี
 • ม.ค.2545 - ก.ค. 2547 : Head - Engineering , บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค.2541 - ธ.ค. 2554 : Head - Production & Instrumentation , บริษัทโพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
 • ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัทโพลีเพล็กซ์ (เอเชีย) พีทีอี ลิมิเต็ด
 • ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัทโพลีเพล็กซ์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
 • ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ ปาเกตลีเม โคซมู เลริ ซานายิ เว ติ คาเรท อาโนนิม ซิเกติ
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อีโคบลู จำกัด
 • ก.ค. 2538 – ก.ค. 2541 : Manager - Electrical & Instrumentaion, SRF Limited, India
วุฒิการศึกษา
 • Bachelor’s Degree Bachelor of Technology-Electronics Engineering-Harcourt Butler Technical Institute, Kanpur, India
 • Master’s Degree MBA – Marketing, Warwick Business School - UK
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2542 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท กันยง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
 • พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง - แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2539 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท โยโกฮมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มิ.ย. 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาด้านการบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยี แห่ง เชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท
  • - บริหารธุรกิจ,รัฐประ ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม คำแหง
  • - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สายบริหารธุรกิจและการจัดการ, สถาบันราชภัฏลำปาง
นายปราเนย์ โกธารี
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : โพลีเพล็กซ์ ยูโรปา โพลีเอสเตอร์ ฟิล์ม ซานายี เว ติคาเรท อาโนนิม ซิเกติ ประเทศตุรกี
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร, บริษัทโพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
วุฒิการศึกษา
 • Fellow Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants of India
 • Associate Company Secretary The Institute of Company Secretaries of India
นายมานิตย์ กุปต้า
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
 • มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสูงสุดด้านการเงิน (กลุ่มโพลีเพล็กซ์), บริษัทโพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา
 • Master's degree MBA, India of Institute of Management, Bangalore