งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2561 31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 513,073 1,330,114
เงินลงทุนชั่วคราว 9,045 4,500
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,156,115 1,999,597
สินค้าคงเหลือ 2,262,956 2,112,064
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 85,337 19,029
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 137,200 106,809
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 99,393 80,144
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,263,119 5,652,257
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 10,847 9,070
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,243,198 9,062,497
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 150,180 147,657
ค่าความนิยม 3,164 3,164
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 3,199 3,249
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 480,170 247,137
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9,821 11,464
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,900,579 9,484,238
รวมสินทรัพย์ 15,163,698 15,136,495
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,304,619 1,675,843
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,258,268 1,136,827
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 575,180 408,930
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 772 1,476
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8,352 5,239
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 352,034 337,474
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,499,225 3,565,789
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 507,701 1,000,945
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 34,458 30,489
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 542,159 1,031,434
รวมหนี้สิน 4,041,384 4,597,223
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,450 1,908,450
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000 96,000
ยังไม่ได้จัดสรร 9,067,422 8,310,195
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (880,343) (700,603)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,091,529 10,514,042
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 30,785 25,230
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,122,314 10,539,272
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,163,698 15,136,495
     

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2561 31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,784 44,449
เงินลงทุนชั่วคราว - -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,285,392 998,380
สินค้าคงเหลือ 908,364 904,067
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 6,838 9,622
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 106,666 90,072
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39,065 28,121
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,390,109 2,074,711
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,512,390 2,204,984
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,151,217 4,168,850
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 147,657 147,657
ค่าความนิยม - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 25,038 25,495
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,809 10,777
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,843,111 6,557,763
รวมสินทรัพย์ 9,233,220 8,632,474
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 981,000 1,130,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 761,815 653,220
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,351,990 2,472,290
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 391,389 404,848
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 103,434 95,986
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,589,628 4,756,344
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 54,066 233,709
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19,023 17,432
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 73,089 251,141
รวมหนี้สิน 5,662,717 5,007,485
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,450 1,908,450
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000 96,000
ยังไม่ได้จัดสรร 666,053 720,539
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,570,503 3,624,989
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,570,503 3,624,989
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,233,220 8,632,474