ผลสรุประหว่างกาล
2561-2562
งบการเงิน ไตรมาส 2/2561-62 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  303 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2561-62 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  281 KB
2560-2561
งบการเงิน ไตรมาส 3/2560-61 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  286 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2560-61 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  622 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2560-61 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  457 KB
2559-2560
งบการเงิน ไตรมาส 3/2559-60 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  105 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2559-60 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  102 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2559-60 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  96 KB
2558-2559
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558-59 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  116 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2558-59 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  164 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2558-59 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  166 KB
2557-2558
งบการเงิน ไตรมาส 3/2557-58 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  120 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2557-58 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  94 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2557-58 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  85 KB
2556-2557
งบการเงิน ไตรมาส 3/2556-57 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  109 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2556-57 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  108 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2556-57 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556  97 KB
2555-2556
งบการเงิน ไตรมาส 3/2555-56 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  94 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2555-56 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  87 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2555-56 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555  78 KB
2554-2555
งบการเงิน ไตรมาส 3/2554-55 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  87 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2554-55 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  86 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2554-55 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  75 KB
2553-2554
งบการเงิน ไตรมาส 3/2553-54 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  79 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2553-54 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  83 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2553-54 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553  70 KB
2552-2553
งบการเงิน ไตรมาส 3/2552-53 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  73 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2552-53 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  85 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2552-53 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552  54 KB
2551-2552
งบการเงิน ไตรมาส 3/2551-52 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  58 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2551-52 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  82 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2551-52 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  59 KB