อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน - งบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

 
 
2558-2559
เมษายน-มีนาคม
2559-2560
เมษายน-มีนาคม
2560-2561
เมษายน-มีนาคม
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)        
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
1.20
1.66
1.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
0.73
0.94
0.94
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
0.41
0.62
0.54
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
6.66
6.21
6.68
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
54.06
57.99
53.91
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง
(เท่า)
20.61
18.68
15.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
(วัน)
17.47
19.28
23.79
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
(เท่า)
8.83
8.52
8.70
ระยะเวลาการชำระหนี้
(วัน)
40.78
42.25
41.36
Cash cycle
(วัน)
30.75
35.02
36.35
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)
อัตรากำไรขั้นต้น
(%)
18.94%
19.13%
20.93%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
(%)
8.13%
10.01%
12.15%
อัตรากำไรอื่น
(%)
0.00%
2.73%
0.00%
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร
(%)
167.20%
136.32%
106.39%
อัตรากำไรสุทธิ
(%)
-1.00%
11.45%
9.19%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
-1.56%
15.32%
11.61%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
-0.78%
9.10%
7.92%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
6.02%
20.97%
20.49%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
(เท่า)
0.77
0.79
0.86
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.91
0.49
0.44
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย
(เท่า)
6.56
15.19
15.22
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)
(เท่า)
1.20
1.93
0.95
อัตราการจ่ายเงินปันผล *
(%)
21%
24%
42%

* อัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560-61 เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ