ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

กลุ่มผู้ถือหุ้น ลำดับ หุ้น %
กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ 2 459,000,000 51.00%
สถาบันต่างๆในไทย 6 24,388,301 2.71%
สถาบันต่างๆในต่างประเทศ 33 26,070,943 2.90%
นักลงทุนรายย่อยชาวไทย 5,626 390,217,393 43.36%
นักลงทุนรายย่อยชาวต่างประเทศ 16 323,363 0.04%
รวม 5,683 900,000,000 100.00%

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น
1 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. 304,290,882.00
2 POLYPLEX CORPORATION LTD. 154,709,118.00
3 นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 44,980,000.00
4 นายปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ 44,980,000.00
5 นางยุวเรศ ชูสกุล 44,960,000.00
6 นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 35,120,000.00
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,228,201.00
8 นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ 16,180,000.00
9 น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 14,200,000.00
10 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 8,190,000.00