ข้อมูลราคาปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

40% ของกำไรสุทธิหลังจ่ายภาษี แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและแผนการดำเนินธุรกิจ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล :

วันที่ประกาศ วันปิดสมุดบัญชี
ผู้ถือหุ้น
วันจ่ายเงินปันผล การปันผล จำนวนเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
ปีบัญชี
28/05/61 07/08/61 23/08/61 เงินปันผลระหว่างปี 0.37 ปีบัญชี 2560-61
10/11/60 24/11/60 07/12/60 เงินปันผลระหว่างปี 0.18 ปีบัญชี 2560
16/05/60 03/08/60 24/08/60 เงินปันผลระหว่างปี 0.36 ปีบัญชี 2559-60
28/05/58 03/08/58 20/08/58 เงินปันผลระหว่างปี 0.10 ปีบัญชี 2557-58
27/05/57     ไม่จ่ายเงินปันผล   ปีบัญชี 2556-57
27/05/56 6/8/56 22/08/56 เงินปันผลระหว่างปี 0.14 ปีบัญชี 2555-56
27/07/55 8/8/55 23/08/55 เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.17 ปีบัญชี 2554-55
26/07/54 16/08/54 24/08/54 เงินปันผลระหว่างปี 0.35
รวม 0.52
25/05/54 08/08/54 25/08/54 เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.35 ปีบัญชี 2553-54
28/10/53 16/11/54 24/11/56 เงินปันผลระหว่างปี 0.59
รวม 1.94
22/07/53 02/08/53 16/08/53 เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.175 ปีบัญชี 2552-53
28/01/53 12/02/53 22/02/53 เงินปันผลระหว่างปี 0.345
รวม 0.52
26/05/52 06/08/52 19/08/52 เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.12 ปีบัญชี 2551-52
25/03/52 09/04/52 22/04/52 เงินปันผลระหว่างปี 0.40
รวม 0.52
20/05/51 07/08/51 21/08/51 เงินปันผล 0.40 ปีบัญชี 2550-51
25/05/50 06/08/50 17/08/50 เงินปันผล 0.17 ปีบัญชี 2549-50
30/05/49 10/07/49 10/08/49 เงินปันผล 0.28 ปีบัญชี 2548-49
20/05/48 08/07/48 10/08/48 เงินปันผล 0.35 ปีบัญชี 2547-48