งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
2561
2560
รายได้    
รายได้จากการขาย 7,358,565 6,147,686
เงินปันผลรับ - -
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 174,778 -
รายได้อื่น 43,654 27,923
รวมรายได้ 7,576,997 6,175,609
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 5,790,636 4,829,631
ค่าใช้จ่ายในการขาย 416,456 365,848
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 192,499 199,347
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 291,841
รวมค่าใช้จ่าย 6,399,591 5,686,667
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,177,406 488,942
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (61,031) (59,088)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,116,375 429,854
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (20,607) (15,388)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 1,095,768 414,466
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,090,213 410,730
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,555 3,736
  1,095,768 414,466
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   (หน่วย: บาท)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.211 0.456
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 900,000

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
2561
2560
รายได้    
รายได้จากการขาย 3,303,943 2,648,148
เงินปันผลรับ - 13,279
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 61,513 -
รายได้อื่น 29,477 16,436
รวมรายได้ 3,394,933 2,677,863
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 2,848,854 2,303,292
ค่าใช้จ่ายในการขาย 173,254 144,305
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44,256 39,624
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 152,596
รวมค่าใช้จ่าย 3,066,364 2,639,817
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 328,569 38,046
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (50,055) (41,499)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 278,514 (3,453)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  - -
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 278,514 (3,453)
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 278,514 (3,453)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย    
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   (หน่วย: บาท)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.309 (0.004)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 900,000