คณะกรรมการชุดย่อย
นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด้านการค้าและอุตสาหกรรม)
 • 2548 - 2553 : ประธานคณะกรรมการ, สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัทเออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการ, บริษัทสยามสตลี อินเตอร์เนชนั่ แนล จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน : ตรวจสอบประธานกรรมการ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุต สาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • - หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 3/2001
  • - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ , บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
 • 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991)
 • 2547 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม สมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ฟินันซ่า
 • 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
 • ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการประธานที่ปรึกษากิตติมศักศักดิ์ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต, มหาวิทลาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
  นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ เซ็นหลุยส สหรัฐอเมริกา
 • เครื่องราชอสริยาภรณ์
  • - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
  • - มหาวชิรมงกุฎไทย
นายซีราช อีรัช ปุณวาลา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน : Director - Investment, G.P. Group of Companies Limited
 • ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน : บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา
 • Bachelors of Commerce Sydenham College of Commerce, ประเทศอินเดีย
 • Master of Commerce Sydenham College of Commerce, India
 • Associated Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants, India