ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561:

กลุ่มผู้ถือหุ้น ลำดับ หุ้น %
กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ 2 459,000,000 51.00%
สถาบันต่างๆในไทย 13 25,971,702 2.89%
สถาบันต่างๆในต่างประเทศ 33 22,540,264 2.50%
นักลงทุนรายย่อยชาวไทย 7,129 392,134,671 43.57%
นักลงทุนรายย่อยชาวต่างประเทศ 16 353,363 0.04%
รวม 7,193 900,000,000 100.00%

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น
1 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. 304,290,882
2 POLYPLEX CORPORATION LTD. 154,709,118
3 นายไพวรรณ  ชาติพิทักษ์ 39,350,000
4 นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 32,200,000
5 นางยุวเรศ  ชูสกุล 29,630,000
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,286,702
7 นายปิยวัฒน์  ชาติพิทักษ์ 21,100,000
8 นายสัญชัย  อุดมรัชตวนิชย์ 14,100,000
9 น.ส.วรัญญา  ฉัตรพิริยะพันธ์ 12,430,000
10 นายยัสวินเดอร์ซิงห์  พิชิตสิงห์ 10,836,000
643,932,702