ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

กลุ่มผู้ถือหุ้น ลำดับ หุ้น %
กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ 2 459,000,000 51.00%
สถาบันต่างๆในไทย 10 25,420,439 2.82%
สถาบันต่างๆในต่างประเทศ 34 26,762,125 2.97%
นักลงทุนรายย่อยชาวไทย 5,852 388,514,073 43.17%
นักลงทุนรายย่อยชาวต่างประเทศ 15 303,363 0.03%
รวม 5,913 900,000,000 100.00%

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น
1 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. 304,290,882
2 POLYPLEX CORPORATION LTD. 154,709,118
3 นายไพวรรณ   ชาติพิทักษ์ 44,960,000
4 นายปิยวัฒน์   ชาติพิทักษ์ 44,960,000
5 นางยุวเรศ   ชูสกุล 44,940,000
6 นายไพศาล   ชาติพิทักษ์ 34,200,000
7 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,060,539
8 นายสัญชัย   อุดมรัชตวนิชย์ 16,150,000
9 น.ส.วรัญญา   ฉัตรพิริยะพันธ์ 12,830,000
10 นายยัสวินเดอร์ซิงห์   พิชิตสิงห์ 8,780,000
690,880,539