ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560:

กลุ่มผู้ถือหุ้น ลำดับ หุ้น %
กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ 2 459,000,000 51.00%
สถาบันต่างๆในไทย 11 26,914,098 2.99%
สถาบันต่างๆในต่างประเทศ 30 17,469,443 1.94%
นักลงทุนรายย่อยชาวไทย 8,966 396,174,296 44.02%
นักลงทุนรายย่อยชาวต่างประเทศ 21 442,163 0.05%
รวม 9,030 900,000,000 100.00%

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น
1. POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. 303,664,706
2. POLYPLEX CORPORATION LTD. 154,709,118
3. นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 43,650,000
4. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 31,000,000
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,845,860
6. น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 16,530,000
7. นายสมชาย ปัดภัย 12,350,050
8. นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์ 11,970,000
9. นายจิรสิทธ วุฒิไกร 6,000,000
10. น.ส.อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว 5,624,200
613,343,934