สาส์นจากประธานกรรมการ  

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าสภาวะตลาดจะมีความคงตัว สาเหตุเกิดจากการที่มีบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้มากขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้พัฒนาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเกิดจากการที่บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัน เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าบริษัทจะเปรียบเทียบการทำกำไรตามปกติโดย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งสำรองขาดทุนขาดทุนจากการด้อยค่า ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศและภาษีแล้วก็ตาม แต่อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก็ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สินทรัพย์ใหม่เกือบทั้งหมดที่บริษัทจัดหามาเพิ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการผลิตแผ่นฟิล์มหนาในประเทศไทย และสายการผลิตแผ่นฟิล์มบางในสหรัฐอเมริกานั้นมีการดำเนินงานใกล้จะเต็มขีดความสามารถ โดยสายการผลิตแผ่น ฟิล์มหนานั้นมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างมั่นคง และเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้แผ่นฟิล์มหนาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ บริษัทโพลีเพล็กซ์ ยูโรปาก็ยังคงมีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ

แม้ว่าจะมีระดับการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนของบริษัทในปีก่อนๆ แต่ยอดขายของบริษัทยังคงที่อยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาขายอันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลง ทั้งนี้ กำไรสุทธิตามที่มีการรายงานในงบการเงินอยทูี่ 1,366 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ก่อนมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 123 ล้านบาท โดยกำไรนั้นเป็นกำไรภายหลังจากการคิดผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 326 ล้านบาท

ในขณะที่อุตสาหกรรมแผ่นฟิล์ม PET มีปัญหาอุปทานล้นตลาด แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาความเข้มแข็งทางการเงิน และมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปในอนาคต การที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน หลายพื้นที่ ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และยังช่วยให้บริษัท ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปในอนาคตได้ เมื่อสภาวะตลาดมีความสมดุลบริษัทจะสามารถปรับปรุงผลการดำเนิน งานให้ดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โดยอาศัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งบริษัทได้พัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทยังคงแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง และบริษัทจะหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของความสามารถในการทำกำไร ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสายการผลิตแผ่นฟิล์ม Metallizer ในสหรัฐอเมริกาและ สายการผลิตแผ่นฟิล์ม Blown PP สายที่สอง ในประเทศไทย

โดยเงินทุนที่ระดมได้จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่าน มานั้นได้นำไปลดสัดส่วนของหนี้สินของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น คณะกรรมการ บริษัทเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โรงงานรีไซเคิลที่บริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมีส่วนในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากของเสียและขยะที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดโครงการชุมชนในทุกพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งธุรกิจของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและ พนักงานทุกคนของบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ทุ่มเทการ ทำงานอย่างหนัก ซึ่งหากไม่มีบุคคลดังกล่าวแล้ว บริษัทคงไม่สามารถรับมือกับสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ โดยกระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นเคยต่อไปในอนาคต


นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ