การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และจรรยาบรรณ (Ethical Conduct) โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และได้ให้ความสำคัญ ในการนำระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มงวดมาใช้ นอกจากนี้ยังได้กำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยงต่างๆโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจกับคู่ค้า ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคน เป็นเจ้าของบริษัท ไม่ว่าจะมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเท่าใดก็ตาม

บริษัทมีนโยบายในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าโดยการรายงาน โดยตรงหรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือโดยการให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากที่ได้จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกคนรวมทั้งวาระการประชุมและ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 14 วัน โดยจะเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ ประชุมและจะบันทึกความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ในบันทึกการประชุมรวมทั้งให้มีการติดตามผลด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิต่อไปนี้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  • การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  • การอนุมัติจ่ายเงินปันผล
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

โพลีเพล็กซ์ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่

  • พนักงาน : บริษัทเห็นว่าพนักงานของบริษัทเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าขององค์กร มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีคุณภาพ โดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัย และผลตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ นอกเหนือจากการให้เงินเดือนตามปกติ เงินโบนัสที่อิงผลการปฏิบัติงาน การสมทบเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม บริษัทยังจัดให้มีผลประโยชน์อื่นๆอีกแก่พนักงาน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต เป็นต้น
  • คู่ค้า : โพลีเพล็กซ์มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อ ผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารซึ่งสนับสนุนด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และเงินกู้สำหรับโครงการต่างๆ หรือ เครือข่ายตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายที่เข้มแข็งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ซึ่งช่วยในการพัฒนาตลาดและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น
  • คู่แข่ง : โพลีเพล็กซ์จะดำเนินธุรกิจตามกรอบแห่งการแข่งขันที่เป็นธรรม และจะ พยายามพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
  • เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้และให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับความ คืบหน้าในการดำเนินงานแก่เจ้าหนี้ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจเป็นไปโดยราบรื่น
  • ลูกค้า : โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจแก่ลูกค้าโดยการรักษาความแน่นอนของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของฐานลูกค้าในตลาดโลก
  • ผู้ถือหุ้น : โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และยังมีการประเมินการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะให้ผลตอบแทนที่ดีและเพิ่มคุณค่าต่อผู้ถือหุ้น
  • ชุมชน/สังคม : โพลีเพล็กซ์ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ชีวิตของประชาชน โดยได้เน้นการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ สำหรับการบริจาคโลหิต และยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมใน การบริจาคโลหิต นอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปลูกต้นกล้าและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ และบริจาคเงินสมทบทุนและคอมพิวเตอร์แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กด้วย
4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษจะจัดการประชุมโดยปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และให้ เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุม การออกใบมอบ ฉันทะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ การแจกเอกสารประกอบการประชุมไปจนถึงการ แจ้งวาระการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจะกำหนดสถานที่ และวันเวลา การประชุมที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการประชุมที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและได้แสดง ความคิดเห็น

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนแผนงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายหลัก โดยมี การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ และมีการนำระบบ Key Result Areas (KRAs) มาใช้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และลำดับความสำคัญในองค์กร คณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณรวมทั้งตัว ชี้วัด (KPI) อื่นๆ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มีนโยบายในการให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานทุกด้าน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงการ ทำรายการและหรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่บริษัทและผล ประโยชน์ส่วนตัวในรูปของเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ติดตาม และสอบทานระบบ การควบคุมและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และกลต.

7. จริยธรรมธุรกิจ

โพลีเพล็กซ์ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทยึดมั่นในมาตรฐานขั้นสูงสุดตามหลักจรรยาบรรณ ศีลธรรม และกฎหมายของการดำเนินธุรกิจ ในการรักษามาตรฐานเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานที่มีความกังวลเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่ามิชอบแสดง ความกังวลได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม นโยบายนี้มุ่งเปิด ช่องทางให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ผิดหลักจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ก็ตาม)นำเรื่องสู่คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คนซึ่ง เป็นผู้บริหารหัวหน้าสายงานหลักขององค์กรและจะเป็นผู้รายงานเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ได้รับต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

9. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานะ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้น 1 3 -
กรรมการอิสระ - 1 3
10. การรวมหรือแยกอำนาจหน้าที่

ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการอิสระมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น จากองค์ประกอบ ของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและมี ประสิทธิผล ส่วนกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบดูแลการ ปฏิบัติงานและมีอำนาจตามที่กำหนด โดยการตัดสินใจสำคัญในบางเรื่อง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ค่าตอบแทนฝ่ายจัดการสามารถมีการทบทวน ได้โดย ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจกำหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการนี้

12. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผลงานด้านการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ สำหรับปี 2558-2559 มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัททั้งหมด 5 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5/5
นายซีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 4/5
นายซันจีฟ ซาราฟ รองประธานกรรมการ 2/5
นายอมิต ปรากาซ กรรมการผู้จัดการ 5/5
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ กรรมการ 4/5
นายปราเนย์ โกธารี กรรมการ 0/5
นายมานิตย์ กุปต้า กรรมการ 4/5
13. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้นำเสนอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอำนาจและขอบเขตการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน รายงานทาง การเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเลือกคณะกรรมการใหม่ทุก 2 ปี

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานโดยการกำหนดงบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วเป็นระยะๆ โดยมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

15. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ จะมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานทางการเงิน เพื่อจัดพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยมีการจัดประชุมกับนัก วิเคราะห์และนักลงทุนเป็นบางครั้งคราว รวมทั้งเข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเยี่ยมชม โรงงานสำหรับผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้พัฒนาส่วนของนักลงทุน สัมพันธ์ขึ้นมาในเว็บไซต์ของบริษัทนักลงทุน/ นักวิเคราะห์ ยังสามารถลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อทางอีเมล์ (E-mail ID) และรับข่าวสาร จากนักลงทุนสัมพันธ์ (IR alert) ทุกครั้งที่มีข้อมูลข่าวสารล่าสุดทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้ง ติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆจากบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 26652706-8

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมการนำข้อมูลภายในไปใช้โดยกรรมการและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ส่วนตน กรรมการและผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดก่อนที่บริษัทจะประกาศผลการดำเนินงาน