งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2560
2559
รายได้    
รายได้จากการขาย 2,979,410 2,956,874
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 87,084
รายได้อื่น 15,900 12,531
รวมรายได้ 2,995,310 3,056,489
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 2,329,320 2,361,507
ค่าใช้จ่ายในการขาย 177,539 172,261
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 90,348 106,722
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 229,546 -
รวมค่าใช้จ่าย 2,826,753 2,640,490
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 168,557 415,999
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (29,188) (41,532)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 139,369 374,467
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (8,794) (6,478)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 130,575 367,989
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 128,618 366,259
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,957 1,730
  130,575 367,989
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.14 0.44
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 832,967

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2560
2559
รายได้    
รายได้จากการขาย 1,242,663 1 ,315,573
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 51,966
รายได้อื่น 5,761 6,406
รวมรายได้ 1,248,424 1,373,945
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 1,049,952 1,131,968
ค่าใช้จ่ายในการขาย 66,462 65,540
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16,250 18,389
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 130,592 -
รวมค่าใช้จ่าย 1,263,256 1,215,897
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14,832) 158,048
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (20,705) (29,668)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (35,537) 128,380
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - -
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (35,537) 128,380
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (35,537) 128,380
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย    
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.04) 0.15
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 832,967