งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
2560
2559
รายได้    
รายได้จากการขาย 6,147,686 5,927,281
เงินปันผลรับ - -
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 96,194
รายได้อื่น 27,923 21,068
รวมรายได้ 6,175,609 6,044,543
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 4,829,552 4,652,860
ค่าใช้จ่ายในการขาย 382,645 313,963
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 182,629 180,842
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 291,841 -
รวมค่าใช้จ่าย 5,686,667 5,147,665
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 488,942 896,878
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (59,088) (85,621)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 429,854 811,257
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15,388) (13,641)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 414,466 797,616
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 410,730 794,280
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,736 3,336
  414,466 797,616
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.456 0.916
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 866,667

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
2560
2559
รายได้    
รายได้จากการขาย 2,648,148 2,603,815
เงินปันผลรับ 13,279 -
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 75,494
รายได้อื่น 16,436 13,996
รวมรายได้ 2,677,863 2,693,305
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 2,305,884 2,226,738
ค่าใช้จ่ายในการขาย 145,013 131,705
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 36,324 27,703
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 152,596 -
รวมค่าใช้จ่าย 2,639,817 2,386,146
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38,046 307,159
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (41,499) (53,144)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,453) 254,015
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - -
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (3,453) 254,015
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (3,453) 254,015
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย    
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.004) 0.293
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 866,667