งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2561
2560
รายได้    
รายได้จากการขาย 12,672,953,698 11,538,843,997
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 326,010,027
รายได้อื่น 54,502,252 64,239,436
รวมรายได้ 12,727,455,950 11,929,093,460
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 10,019,891,636 9,331,476,614
ค่าใช้จ่ายในการขาย 754,702,642 684,796,193
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 358,387,823 367,825,596
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 263,957,691 -
รวมค่าใช้จ่าย 11,396,939,792 10,384,098,403
     
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,330,516,158 1,544,995,057
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (122,420,185) (147,473,629)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,208,095,973 1,397,521,428
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (30,437,272) (23,558,488)
กำไรสำหรับปี 1,177,658,701 1,373,962,940
     
การแบ่งปันกำไร    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,169,985,405 1,366,361,313
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 7,673,296 7,601,627
  1,177,658,701 1,373,962,940
     
กำไรต่อหุ้น   (หน่วย : บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.30 1.55
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 900,000,000 881,643,836

(หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2561
2560
รายได้    
รายได้จากการขาย 5,477,271,967 5,270,384,825
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 233,157,353
รายได้อื่น 39,180,248 32,445,312
รวมรายได้ 5,516,452,215 5,535,987,490
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 4,788,647,326 4,605,654,192
ค่าใช้จ่ายในการขาย 292,245,719 267,167,793
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 76,865,042 67,572,805
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 57,539,371 -
รวมค่าใช้จ่าย 5,215,297,458 4,940,394,790
     
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 301,154,757 595,592,700
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (88,565,686) (96,618,035)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 212,589,071 498,974,665
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (265,353) -
กำไรสำหรับปี 212,323,718 498,974,665
     
การแบ่งปันกำไร    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 212,323,718 498,974,665
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย    
     
กำไรต่อหุ้น   (หน่วย : บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.24 0.57
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 900,000,000 881,643,836