งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560
2559
รายได้    
รายได้จากการขาย 9,349,001 8,614,456
เงินปันผลรับ - -
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 232,114
รายได้อื่น 50,349 33,880
รวมรายได้ 9,399,350 8,880,450
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 7,373,411 6,916,967
ค่าใช้จ่ายในการขาย 573,986 486,704
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 270,643 274,678
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 281,171 -
รวมค่าใช้จ่าย 8,499,211 7,678,349
     
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 900,139 1,202,101
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (93,576) (117,598)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 806,563 1,084,503
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (22,731) (19,331)
กำไรสำหรับงวด 783,832 1,065,172
     
การแบ่งปันกำไร    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 778,095  1,059,294
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,737 5,878
  783,832 1,065,172
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   (หน่วย : บาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.86 1.21
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 875,636

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2560
2559
รายได้    
รายได้จากการขาย 4,007,860 3,894,203
เงินปันผลรับ 13,279 -
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 123,205
รายได้อื่น 20,812 20,029
รวมรายได้ 4,041,951 4,037,437
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 3,508,731 3,396,801
ค่าใช้จ่ายในการขาย 216,130 199,076
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56,833 46,360
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 114,888 -
รวมค่าใช้จ่าย 3,896,582 3,642,237
     
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 145,369 395,200
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (64,634) (75,822)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,735 319,378
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  - -
กำไรสำหรับงวด 80,735 319,378
     
การแบ่งปันกำไร    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 80,735 319,378
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย    
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   (หน่วย : บาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.09 0.36
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 875,636