งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
2561
2560
รายได้    
รายได้จากการขาย 3,524,568 2,979,410
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 83,427 -
รายได้อื่น 33,448 15,900
รวมรายได้ 3,641,443 2,995,310
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 2,764,015 2,329,356
ค่าใช้จ่ายในการขาย 199,993 169,778
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 96,876 98,073
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 229,546
รวมค่าใช้จ่าย 3,060,884 2,826,753
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 580,559 168,557
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (30,939) (29,188)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 549,620 139,369
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (9,510) (8,794)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 540,110 130,575
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 537,021 128,618
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,089 1,957
  540,110 130,575
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   (หน่วย: บาท)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.60 0.14
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 900,000

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
2561
2560
รายได้    
รายได้จากการขาย 1,612,960 1,242,663
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - -
รายได้อื่น 25,089 5,761
รวมรายได้ 1,638,049 1,248,424
     
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย 1,377,958 1,048,628
ค่าใช้จ่ายในการขาย 82,087 66,198
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20,584 17,838
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 17,873 130,592
รวมค่าใช้จ่าย 1,498,502 1,263,256
     
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 139,547 (14,832)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (24,919) (20,705)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 114,628 (35,537)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  - -
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 114,628 (35,537)
     
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 114,628 (35,537)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย    
     
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   (หน่วย: บาท)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.13 (0.04)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 900,000 900,000