หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
เอกสารที่แนบมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  
เอกสารแนบ 4 แผนที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา (สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)  
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 4 ข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายเงินปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา  
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
เอกสารแนบ 9 ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 6 ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
เอกสารแนบ 10 ข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 7 ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท  

 


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560  7.51 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559  6.33 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558  9.49 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557  12.9 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556  1.59 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555  2.74 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554  1.54 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553  1.32 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552  1.21 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551  657 KB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550  823 KB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2549  508 KB