งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2560
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,396,065 730,694
เงินลงทุนชั่วคราว - 6,816
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,892,537 1,796,282
สินค้าคงเหลือ 2,042,773 1,725,572
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 18,604 40,040
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 57,124 70,799
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 71,949 101,195
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,479,052 4,471,398
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 13,790 13,417
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,267,101 9,714,375
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 147,657 147,657
ค่าความนิยม 3,164 3,164
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 3,714 3,380
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 120,280 34,379
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,589 11,246
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,563,295 9,927,618
รวมสินทรัพย์ 15,042,347 14,399,016
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,633,160 714,048
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,168,604 1,165,325
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 449,683 500,411
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,530 1,568
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7,036 5,233
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 273,330 313,789
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,533,343 2,700,374
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,142,601 2,002,231
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 391 1,630
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 38,946 28,381
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,181,938 2,032,242
รวมหนี้สิน 4,715,281 4,732,616
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,450 1,908,450
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000 96,000
ยังไม่ได้จัดสรร 7,910,893 7,622,058
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (511,570) (884,354)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10,303,773 9,642,154
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 23,293 24,246
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,327,066 9,666,400
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,042,347 14,399,016
     

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2560
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,402 38,581
เงินลงทุนชั่วคราว - -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,047,795 1,097,131
สินค้าคงเหลือ 845,053 653,998
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 9,925 17,015
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 44,368 64,186
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 35,278 47,141
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,035,821 1,918,052
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,204,984 1,712,615
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,238,830 4,463,041
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 147,657 147,657
ค่าความนิยม - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 46,158 7,283
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,303 10,720
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,644,932 6,341,316
รวมสินทรัพย์ 8,680,753 8,259,368
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,110,909 75,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 663,867 634,817
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,509,283 2,381,614
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 445,413 495,911
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 101,930 90,482
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,831,402 3,677,824
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 339,271 671,233
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,945 10,584
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 356,216 681,817
รวมหนี้สิน 5,187,618 4,359,641
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,450 1,908,450
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000 96,000
ยังไม่ได้จัดสรร 588,685 995,277
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,493,135 3,899,727
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,493,135 3,899,727
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,680,753 8,259,368