งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,100,614 1,330,114
เงินลงทุนชั่วคราว 21,000 4,500
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,214,908 1,999,597
สินค้าคงเหลือ 2,149,903 2,112,064
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 19,145 19,029
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 70,326 106,809
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 94,761 80,144
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,670,657 5,652,257
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 11,047 9,070
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,260,633 9,062,497
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 148,535 147,657
ค่าความนิยม 3,164 3,164
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 3,222 3,249
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 409,054 247,137
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,247 11,464
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,842,902 9,484,238
รวมสินทรัพย์ 15,513,559 15,136,495
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,373,455 1,675,843
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,163,595 1,136,827
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 530,095 408,930
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,181 1,476
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7,930 5,239
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 395,143 337,474
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,471,399 3,565,789
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 844,862 1,000,945
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 35,349 30,489
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 880,211 1,031,434
รวมหนี้สิน 4,351,610 4,597,223
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,450 1,908,450
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000 96,000
ยังไม่ได้จัดสรร 8,846,594 8,310,195
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (617,414) (700,603)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,133,630 10,514,042
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 28,319 25,230
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,161,949 10,539,272
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,513,559 15,136,495
     

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,076 44,449
เงินลงทุนชั่วคราว - -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,187,567 998,380
สินค้าคงเหลือ 846,183 904,067
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 11,245 9,622
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 51,135 90,072
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 47,722 28,121
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,184,928 2,074,711
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,512,390 2,204,984
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,216,326 4,168,850
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 147,657 147,657
ค่าความนิยม - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 11,463 25,495
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,493 10,777
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,894,329 6,557,763
รวมสินทรัพย์ 9,079,257 8,632,474
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 860,000 1,130,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 744,296 653,220
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,030,152 2,472,290
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 410,278 404,848
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 130,669 95,986
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,175,395 4,756,344
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 146,017 233,709
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18,228 17,432
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 164,245 251,141
รวมหนี้สิน 5,339,640 5,007,485
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000 900,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,450 1,908,450
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000 96,000
ยังไม่ได้จัดสรร 835,167 720,539
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,739,617 3,624,989
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,739,617 3,624,989
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,079,257 8,632,474