งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ
  • งบการเงินรวม
  • งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2560
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,330,113,804 730,693,666
เงินลงทุนชั่วคราว 4,500,000 6,815,941
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,999,596,735 1,796,281,800
สินค้าคงเหลือ 2,112,063,967 1,725,572,370
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 19,029,034 40,039,901
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 106,809,127 70,799,205
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 80,144,311 101,195,181
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,652,256,978 4,471,398,064
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 9,069,702 13,416,680
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,062,496,598 9,714,374,803
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 147,657,449 147,657,449
ค่าความนิยม 3,164,328 3,164,328
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 3,248,875 3,380,161
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 247,136,903 34,378,825
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11,464,182 11,245,544
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,484,238,037 9,927,617,790
รวมสินทรัพย์ 15,136,495,015 14,399,015,854
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,675,843,375 714,048,428
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,136,827,111 1,165,324,983
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 408,930,333 500,410,756
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,475,649 1,567,755
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,238,710 5,233,170
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 337,473,458 313,788,559
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,565,788,636 2,700,373,651
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,000,945,204 2,002,230,800
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 1,629,877
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 30,489,314 28,381,593
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,031,434,518 2,032,242,270
รวมหนี้สิน 4,597,223,154 4,732,615,921
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000,000 900,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000,000 900,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,449,678 1,908,449,678
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000,000 96,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร 8,310,195,430 7,622,057,882
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (700,603,087) (884,353,703)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10,514,042,021 9,642,153,857
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 25,229,840 24,246,076
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,539,271,861 9,666,399,933
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,136,495,015 14,399,015,854
     

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2560
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,448,608 38,581,007
เงินลงทุนชั่วคราว - -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 998,380,118 1,097,130,956
สินค้าคงเหลือ 904,067,291 653,998,122
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 9,621,794 17,015,070
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 90,071,700 64,185,494
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28,121,216 47,141,478
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,074,710,727 1,918,052,127
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,204,984,070 1,712,615,461
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,168,850,285 4,463,040,848
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 147,657,449 147,657,449
ค่าความนิยม - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 25,495,250 7,282,870
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10,776,115 10,719,319
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,557,763,169 6,341,315,947
รวมสินทรัพย์ 8,632,473,896 8,259,368,074
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,130,000,000 75,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 653,219,583 634,816,685
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,472,290,118 2,381,614,289
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 404,847,514 495,910,884
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 95,985,950 90,482,428
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,756,343,165 3,677,824,286
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 233,709,289 671,233,314
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,432,347 10,583,685
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 251,141,636 681,816,999
รวมหนี้สิน 5,007,484,801 4,359,641,285
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000,000 900,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 900,000,000 900,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,908,449,678 1,908,449,678
กำไรสะสม    
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 96,000,000 96,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร 720,539,417 995,277,111
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,624,989,095 3,899,726,789
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,624,989,095 3,899,726,789
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,632,473,896 8,259,368,074